Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1442
Title: Антиглікаційні стратегії профілактики старіння
Authors: Боярська, З.О.
Keywords: Старіння
Глікація
Глікаційний стрес
Оксидативний стрес
Антигліканти
Issue Date: 2019
Abstract: У статті викладені оглядові дані про сучасні теорії старіння, яке є складним процесом, що від- бувається під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Серед зовнішніх факторів старіння шкіри, безперечно, найбільший вплив мають ультрафіо- летове випромінювання, вплив ксенобіотиків та нераціональне харчування. Особлива увага приді- ляється розгляду сучасних біомаркерів старіння шкіри, які дають змогу встановити тип старіння шкіри, провідні механізми старіння шкіри та підіб- рати адекватну стратегію профілактики старіння шкіри. На сьогоднішній день розглядають та актив- но вивчають такі біомаркери старіння, як активні форми кисню, порушення функцій мітохондрій, зниження активності антиоксидантних механізмів захисту (за рахунок процесів вільнорадикального окислення), пошкодження ДНК (за рахунок впливу ультрафіолетового опромінення), вкорочення тело- мерів та зниження активності теломераз (за раху- нок хроностаріння) і можливостей збільшення їх активності. Особлива увага приділяється процесам глікації, їх механізмам та ролі кінцевих продуктів глікації в розвитку оксидативного та глікаційного стресу. Виді- ляється два напряки: пошук речовин, які інгібують утворення кінцевих продуктів глікації, та пошук речо- вин, які порушують структуру кінцевих продуктів глі- кації. Дана характеристика речовин, що активно дос- ліджуються в наш час і мають антиглікаційний вплив (аміногуанідин, тіамін, піридоксимін, метморфін, кар- нозин, α–ліпоєва кислота, екстракти рослин). Метою даної роботи стали визначення основ- них поглядів на механізми старіння та аналіз речо- вин, які знижують глікацію білків за даними літера- турних джерел. У статті доведено, що на основі теорії глікації, як однієї з сучасних теорій старіння шкіри, кількість кінцевих продуктів глікації накопичується в шкірі, що призводить до розвитку глікаційного та оксида- тивного стресу та незворотніх змін у структурі ко- лагену та інших білків шкіри. Проте, вживання ре- човин, які знижують глікацію та мають антиоксида- нтні властивості, є важливою складовою програм профілактики старіння шкіри та корекції видимих ознак старіння шкіри, що і обумовлює актуальність даної оглядової статті.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1442
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АНТИГЛІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФІЛАКТИКИ СТАРІННЯ.pdf215,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.