Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1915
Title: Екологізація господарського законодавства як засіб забезпечення сталого розвитку (на прикладі господарського кодексу україни)
Other Titles: THE GREENING OF ECONOMIC LEGISLATION AS A MEANS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE COMMERCIAL CODE OF UKRAINE)
Authors: Липницька, Є.О.
Keywords: екологізація
законодавство
Господарський кодекс України
сталий розвиток
охорона навколишнього середовища
Issue Date: May-2021
Publisher: Запоріжжя: ЗНУ Юридичний науковий електронний журнал
Abstract: Стаття присвячена аналізу окремих положень Господарського кодексу України на предмет їх відповідності цілям та принципам екологіч- ного законодавства в умовах забезпечення сталого розвитку. Аргументовано, що у зв’язку з постійним погіршенням стану довкілля в Україні, а також в умовах наявності міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення сталого розвитку, які визначені стратегічними докумен- тами ООН та Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, постає необхідність у зміні підходів до правового регулювання забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та охорони довкілля, а також ефективного розвитку сфери господарювання. Підтри- мана позиція науковців щодо неефективності правового забезпечення раціонального природокористування, дотримання екологічних вимог, в тому числі у сфері господарювання, лише нормами екологічного законодавства, що вказує на необхідність застосування інших підходів, які би базувалися на максимальному втіленні екологічної складової частини в акти господарського законодавства. Підкреслюється, що важливим засобом забезпечення сталого розвитку є екологізація господарського законодавства, тобто впрова- дження норм екологічного права в акти господарського законодавства. У статті проаналізовано окремі положення Господарського кодексу України, що визначають спрямованість правового регулювання господарських відносин, зокрема мету Кодексу та принипи господарського законодавства щодо врахування ключових екологічних вимог, закладених у актах національного екологічного законодавства, а також Указі Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Стратегії сталого розвитку України до 2030 року (проєкті). Вказаний аналіз дав підстави стверджувати, що: по-перше, серед цілей Кодексу має бути відображено екологізацію матеріального виробництва; по-друге, закріплені в Кодексі принципи господарського законодавства не спрямовані на забезпечення суб’єктами госпо- дарювання екологічної безпеки, здійснення раціонального та економного природокористування при здійснення господарської діяльності. Запропоновано реалізацію у ГК України таких керівних принципів охорони навколишнього природного середовища: принцип запобі- гання, принцип «користувач платить» та «забруднювач платить», принцип стимулювання екологічнобезпечної господарської діяльності. Обгрунтовано, що екологізація господарського законодавства має здійснюватися шляхом формування нових правових норм на основі загальних принципів охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування.
Description: Стаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університету
URI: DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-5/26
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1915
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Липницька_Стаття_Екологізація госп зак_Юр ел журнал 2021.pdfСтаття в Юридичному науковому електронному журналі юридичного факультету Запорізького національного університету424,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.