Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1878
Title: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ
Authors: Амелічева, Л. П.
Руденко, Л. Д.
Keywords: юридична клінічна наука
юридична клініка
безоплатна правова допомога
клінічна правова освіта
юридичний клінічний рух
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпро: Університетом митної справи та фінансів; Науково-практичний журнал "Правова позиція"
Series/Report no.: Розвиток юридичної клінічної науки;№ 4 (33)
Abstract: Метою статті є виявлення та вивчення передумов формування та розвитку юридичної клінічної науки (клініч- ного права), загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних елементів (предмета, об’єкта, метода, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі люди- ноцентризму. Проведений авторами аналіз спеціальної юридичної літератури, законодавства, статистичних даних у сфері надання безоплатної правової допомоги насамперед юридичними клініками дав змогу виявити деякі соці- ально-економічні, державно-правові, наукові та інші передумови формування та розвитку клінічного права як сучасного напряму юридичної науки. Установлено динамічний розвиток масиву законодавства, приписи якого є безвідносним об’єктом юридичної клінічної науки (клінічного права) та регулюють суспільні відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги населенню та діяльності юридичних клінік в їх структурній багатоманіт- ності. Авторами надано науково обґрунтовану і своєчасну характеристику елементів юридичної клінічної науки (пред- мета, об’єкта, метода, функцій) на засадах методології загальної теорії права та філософії права, інструментарію правового аутопоезису. Зроблено висновок, що юридична клінічна наука покликана підвищити ефективність і дієвість механізму надання безоплатної правової допомоги насамперед юридичними клініками у світлі нового мислення – люди- ноцентризму. Основним результатом даного дослідження є розроблення визначення юридичної клінічної науки. Під юридичною клінічною наукою необхідно розуміти систему знань про об’єктивні властивості сфери надання безоплатної правової допомоги, правову форму практичного навчання – юридичні клініки в їх поняттєво-правовому розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування юридичних клінік і законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини в їх структурній багатоманітності
URI: DOI https://doi.org/10.32836/2521-6473.2021-4.1
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1878
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 2.pdfСтаття у науково-практичному виданні "Правова позиція"381,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.