Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1883
Title: ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ПОВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЙОГО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ У ВИМІРІ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Authors: Амелічева, Л. П.
Keywords: виміри гідної праці
право на поважне ставлення до честі і гідності працівника
Програма гідної праці МОП
моральні цінності трудового життя
криза гідної праці
Issue Date: 2019
Publisher: Одеса: Міжнародний гуманітарний університет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Series/Report no.: Юриспруденція;№ 42 том 1
Abstract: Стаття присвячена уточненню понять честі та гідності працівника в науці трудового права, висвіт- ленню значення цих понять в аспекті суб’єктивного права на поважне ставлення до честі і гідності праців- ника, розробленню і обґрунтуванню пропозицій щодо вдосконалення забезпечення реалізації вказаного права у вимірі гідної праці. Встановлено, що причиною сучас- ної кризи гідної праці в Україні є перманентне реформу- вання трудового законодавства й недосконалість чинного законодавства про працю в сфері забезпечення реаліза- ції права працівника на поважне ставлення до його честі та гідності. Уточнено, що честь працівника – це важлива харак- теристика гідної праці, що дає змогу як працівнику усві- домити власну, моральну ділову репутацію, так і робото- давцю, громадським професійним організаціям, трудовому колективу скласти оцінку про його особисті та професійні риси, що загалом формує підґрунтя для поважного став- лення до його особистості. Гідність працівника – це одна з основних моральних цінностей його трудового життя, завдяки якій відбувається динаміка змін гідної праці. Надана характеристика суб’єктивному праву праців- ника на поважне ставлення до його честі й гідності дає змогу за допомогою синергії віднайти безпосередній зв’язок цього права з багатоаспектним і поліфункціональ- ним поняттям «гідна праця» й продовжити наукові дослі- дження в цьому напрямі. Виявлено деякі проблеми забезпечення реалізації права працівника на поважне ставлення до його честі й гідності у вимірі гідної праці. Законодавець не вико- ристовує в чинному законодавстві про працю термін «право на поважне ставлення працівника до честі і гід- ності працівника», не закріплює чіткого механізму про- тидії порушенню цього права в законодавстві про працю тощо. Виявлене дає можливість обґрунтувати такі пропо- зиції щодо вдосконалення забезпечення реалізації вказа- ного права під час запровадження в життя концепції гід- ної праці. Необхідно серед пріоритетів нової Програми гідної праці МОП для України на 2020–2024 роки зро- бити акцент на підвищенні рівня моральних цінностей трудового життя, таких як честь і гідність людини праці. З метою підвищення рівня захисту прав працівника щодо поважного ставлення до його честі та гідності слід змі- нити концептуальні підходи у розвитку профспілкового руху на законодавчому рівні, щоб зробити профспілки більш дієвими, а також прийняти закон про медіацію для вирішення трудових спорів, зокрема, з питань порушень моральних прав працівника.
URI: DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.42-1.24
https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1883
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 6.pdfСтаття у журналі "Науковий вісник" Міжнародного гуманітарного університету, м. Одеса347,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.