Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2739
Title: Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки. Монографія (електронне видання)
Authors: Новікова, О.Ф.
Амоша, О.І.
Залознова, Ю.С.
Хандій, О.О.
Азьмук, Н.А.
Шастун, А.Д.
Касперович, О.Ю.
Іщенко, О.В.
Красуліна, Я.Є.
Амелічева, Л.П.
Компанієць, В.В.
Issue Date: 2022
Publisher: Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті
Abstract: У монографії наведено теоретичні засади дослідження впливу цифровізації еконо-міки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Визначено методологічні підходи до оцінювання ризиків у цій сфері, обумовлених цифровізацією економіки. Обґрунтовано кон-цептуальні підходи до виявлення перспектив розвитку цифрових компетентностей праців-ників і напрямів розвитку системи управління персоналом організації в умовах цифрової трансформації економіки. Розкрито концептуальні засади та стратегічні напрями посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері при цифровізації економіки. Визначено концепту-альні, стратегічні та інституційні засади управління процесами трансформації соціально-трудових відносин в умовах цифровізації. Розроблено стратегічні напрями активізації гро-мадянського суспільства через використання ІКТ, цифрових і мережевих технологій. За-пропоновано Дорожню карту модернізації системи взаємодії суб’єктів ринку праці соці-ально-трудових відносин та економічних відносин в умовах цифрових трансформацій. Для фахівців, науковців, освітян, держслужбовців, представників законодавчої та ви-конавчої влади, громадських об’єднань, профспілок і роботодавців. Монографію підготовлено за результатами НДР «Трансформація соціально-трудо-вої сфери в умовах цифровізації економіки» (номер держреєстрації 0119U001481) в межах Цільової комплексної програми НАН України «Траєкторія сталого розвитку України на період до 2030 року».
Description: Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, О.О. Хандій, Н.А. Азьмук, Я.В. Остафійчук, Л.Л. Шамілева, О.В. Панькова, І.М. Но-вак, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко, Я.Є. Кра-суліна, Л.П. Амелічева, В.В. Компанієць; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 385 с. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 15 від 23.12.2021 р.)
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2739
ISBN: ISBN 978-966-02-9959-7 (електронне видання)
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_2022.pdfТрансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, О.О. Хандій, Н.А. Азьмук, Я.В. Остафійчук, Л.Л. Шамілева, О.В. Панькова, І.М. Но-вак, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко, Я.Є. Кра-суліна, Л.П. Амелічева, В.В. Компанієць; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 385 с. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 15 від 23.12.2021 р.)4,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.