Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2862
Title: NOVEL FRONTIERS IN MATERIALS SCIENCE: INNOVATIVE COMPONENTS FOR NEXT-GENERATION SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES Monograph
Other Titles: НОВІ РУБЕЖІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА: ІННОВАЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ НАДПРОВІДНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Монографія
Authors: Belogolovskii, Mikhail
Issue Date: 2023
Publisher: Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Series/Report no.: Моногорафія. Наукове видання;2-ге видання: перероблене
Abstract: Визнаючи зростаючу важливість матеріалознавства для майбутніх шляхів створення нових пристроїв, два українських ЗВО, Донецький національний університет імені Василя Стуса та Київський академічний університет, ініціювали серію щорічних збірників оглядів та оригінальних статей, які мають відображати сучасний стан розуміння та моніторингу властивостей деяких важливих класів матеріалів. Ці монографії охоплюватимуть повний спектр відповідних досліджень, включно з фундаментальними принципами, теоретични-ми та експериментальними відкриттями, розробкою та застосуванням нових компонентів для реалізації пристроїв наступного покоління. Метою цієї монографії є представлення концепцій, теоретичних і практичних аспектів щодо нових компонентів, важливих для прогресу надпровідної електроніки, зокрема, аморфних і високотемпературних надпровід-ників і гібридних композитів, утворених матеріалами з різним електронним упорядкуван-ням. Обговорюються як оригінальні результати авторів, так і літературні дані, що дає змогу з’ясувати ситуацію у розглянутих галузях матеріалознавства. Монографія призначена для співробітників, які працюють в галузі фізики та хімії твердих тіл, аспірантів і магістрантів фізичних факультетів університетів та науково-дослідних інститутів. Recognizing the increasing importance of materials science in future device technologies, two Ukrainian universities, Vasyl’ Stus Donetsk National University and Kyiv Academic Uni-versity initiated a series of annual collections of reviews and original papers reflecting the state of the art in understanding and monitoring the properties of some important materials classes. The monographs will cover a complete spectrum of related research, including fundamental principles, theoretical and experimental breakthroughs, design and applications of novel compo-nents for next-generation hardware. The goal of this monograph is to present the concepts, theo-retical and practical aspects of the components important for the superconductor electronics progress, in particular, amorphous and high-temperature superconductors and hybrid composites formed by materials with different electronic orderings. Both the original results obtained by the authors and the literature data are discussed, which makes it possible to obtain quite a complete picture of the state of affairs in the discussed areas of materials science. For researchers working in the field of solid-state physics, PhD and master’s students at physical faculties of universities and academic institutions.
Description: Нові рубежі матеріалознавства: інноваційні компоненти для наступного покоління надпровідникових технологій: монографія. 2-ге видання: перероб-лене / за загальною редакцією професора М. О. Білоголовського. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 158 с. Рекомендовано до друку Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса (протокол № 1 від 02.12.2022 р.) Рeцензенти: О. Л. Касаткін, д-р фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, Київ; В. Г. Крижановський, д-р техн. наук, проф., професор кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінниця; В. І. Шнирков, д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий співробітник ДНУ «Київський академічний університет», Київ.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2862
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monograph - Belogolovskii MO Editor ISBN 978-966-999-321-2.pdfНові рубежі матеріалознавства: інноваційні компоненти для наступного покоління надпровідникових технологій: монографія. 2-ге видання: перероб-лене / за загальною редакцією професора М. О. Білоголовського. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. 158 с. Рекомендовано до друку Вченою радою ДонНУ імені Василя Стуса (протокол № 1 від 02.12.2022 р.) Рeцензенти: О. Л. Касаткін, д-р фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова Національної академії наук України, Київ; В. Г. Крижановський, д-р техн. наук, проф., професор кафедри інформаційних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінниця; В. І. Шнирков, д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий співробітник ДНУ «Київський академічний університет», Київ.2,71 MBAdobe PDFView/Open
Monograph - Belogolovskii MO Editor Cover.pdfОбкладинка870,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.