Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/341
Title: Егоцентрична "Там"-семантика генітива в українській мові
Authors: Пилипак, В.П.
Keywords: Генітив
Первинна присубстантивна функція генітива
Вторинні придієслівні прийменникові та безприйменникові функції генітива
Егоцентрична семантика
Дейктичні семи
Issue Date: 2015
Description: Вивчення семантики та функціонування мовних одиниць і категорій у зв’язку з виявленням людського чинника в мові, суб’єктивної позиції мовця є актуальним в наш час. Теорії, що спираються на принцип дослідження системи мови і функціонування мовних одиниць у зв’язку з людиною-мовцем, називаються антропо- чи егоцентричними (І.В. Арнольд, К Бюлер, Е. Бенвеніст, С.Д. Кацнельсон, М.О. Луценко, Ю.С. Степанов, М.О. Шелякін). Розгляд родового відмінка у семантико-прагматичному аспекті, що пов’язаний з виявленням егоцентричних семантичних чинників у мовних одиницях та категоріях, дозволяє поглибити уявлення про причини його широкого функціонально семантичного навантаження в українській мові, зрозуміти можливість використання генітива у первинних та вторинних функціях. У статті окреслені основні традиційні тенденції та підходи до визначення загальної семантики генітива в українській мові у присубстантивній атрибутивній функції та у придієслівній адвербіальній прийменниковій функції. При цьому відзначається недостатнє врахування таких факторів, як особливості ситуації мовлення, прагматичні мотиви мовця чи суб’єкта дії тощо. Глибинна егоцентрична семантика генітива розглядається як вияв різноманітних похідних відтінків широкого егоцентричного смислу дейктичного характеру ‘там’. Семантичний компонент ‘там’ є елементом семантичної опозиції ‘тут’ – ‘там’, що є показником співвідношення мовцем усіх явищ і об’єктів дійсності щодо своєї особи, протиставлення себе оточенню, зовнішньому об’єктивному світу.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/341
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пилипак_Вісник ДонНУ_1-2_2015.pdf166,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.