Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/875
Title: Фінансові обмеження нефінансових корпорацій як чинник фінансової стабільності банківської системи
Authors: Лактіонова, О.А.
Бензар, О.В.
Keywords: Фінансові обмеження
Фінансова стабільність
Банківська система
Нефінансові корпорації
Доступ до фінансів
Issue Date: 2019
Abstract: Вступ. В умовах активного розвитку фінансового сектору економіки та високого попиту на розширеннѐ своїх можливостей з боку нефінансових корпорацій виникаю потреба в залученні ними додаткового капіталу, що виступаю причиноя длѐ пошуку певного балансу та встановленнѐ взаюмовигідних економічних відносин. Явище фінансових обмежень ѐк низька спроможність компанії залучати додатковий зовнішній капітал відіграю досить актуальну роль у сучасних умовах, адже пошук шлѐхів доступу до позикового капіталу з боку нефінансового сектору із одночасним дотриманнѐм фінансової стабільності банківської системи ю базисом длѐ побудови стійких економічних зв’ѐзків на фінансовому ринку та безпечного зростаннѐ економіки країни взагалі без пропагуваннѐ асиметричного кредитного циклу. Длѐ такого циклу стадіѐ відновленнѐ попиту та пропозиції на ринку відбуваютьсѐ швидше. Мета. Обґрунтуваннѐ теоретичних основ ѐвища фінансових обмежень та його клячових каналів взаюмовпливу із станом банківської системи та її фінансовоя стабільністя зокрема. Результати. До наукових результатів роботи слід віднести визначеннѐ основних каналів взаюмовпливу фінансових обмежень нефінансових корпорацій та фінансової стабільності банків, виѐвленнѐ напрѐмів зниженнѐ фінансових обмежень серед суб’юктів господаряваннѐ з метоя розширеннѐ можливостей до активізації їх економічного розвитку, використаннѐ ѐких дозволить підвищити ґрунтовність рішень щодо розширеннѐ доступу до капіталу з боку банків та визначеннѐ їх впливу та системні фінансові ризики та, відповідно, фінансову стабільність банківської системи.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/875
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
фін обмеження нефін корпорацій 2019.pdf845,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.