Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1781
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Authors: Савченко, М.В.
Шкуренко, О.В.
Issue Date: 2020
Publisher: Київ: ІЕП НАНУ, Зб. наук. праць "Управління економікою: теорія та практика"
Abstract: Результати діяльності будь-якого суб’єкта міжна- родного бізнесу корелюють із його організаційною культурою як з одним із важливих чинників підвищення його конкурентоспромож- ності. Організаційна культура є ядром управління всіма чинниками діяльності суб’єкта міжнародного бізнесу (трудовими ресурсами, матеріалами, капіталом та інформацією). Тільки «сильна» організа- ційна культура обумовлює успішне функціонування суб’єкта між- народного бізнесу як складної відкритої системи. Звичайно, організаційна культура – не єдиний елемент підви- щення ефективності діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу. Можливі випадки, коли суб’єкти міжнародного бізнесу мають ви- сокий рівень організаційної культури, але все одно зазнають пора- зок на ринку, або з низькою організаційною культурою демонстру- ють досить високу ефективність. «Сильна» організаційна культура є визначальним чинником у досягненні високого рівня конкуренто- спроможності та довгострокової ефективності суб’єктів міжнарод- ного бізнесу. Ось чому серед важливих детермінант успішного функціонування і виживання суб’єктів міжнародного бізнесу (стра- тегії розвитку діяльності, чітка організаційна побудова, відповідні системи управління та висококваліфіковані працівники) ключове місце посідає їх сформована організаційна культура.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1781
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_Савченко_Шкуренко_2020 НЕМАЄ ВИДАВЦЯ.pdfСтаття816,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.