Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1880
Title: СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ПРОЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРУДОПРАВОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ
Authors: Синчук, Світлана Миколаївна
Амелічева, Лілія Петрівна
Keywords: соціальний діалог
реформа
соціальний пакт
євроінтеграція
репрезентативність
колективні переговори
Issue Date: 2021
Publisher: Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса; Правничий часопис
Abstract: У статті досліджено проблематику посилення соціального діалогу як механізму підтрим-ки проєвропейських трудоправових реформ в Україні у світлі концепції гідної праці. Метою цієї статті є виявлення деяких соціально-економічних, політико-правових та ін-ших передумов недостатньої ефективності соціального діалогу в Україні; розробка пропози-цій щодо удосконалення чинного законодавства про працю, що регулює колективні трудові відносини з питань поліпшення умов праці та посилення соціальної злагоди й соціальної спра-ведливості між сторонами цих відносин в умовах впровадження проєвропейських трудопра-вових реформ у світлі ідеї гідної праці. Проведений авторами аналіз чинного законодавства про працю, про колективні договори і угоди, спеціальної юридичної літератури про соціальний діалог дав змогу виявити деякі со-ціально-економічні, політико-правові та інші передумови недостатньої ефективності соці-ального діалогу в Україні (економічні та соціальні зміни, процеси децентралізації, недоскона-лість нормативно-правового регулювання соціального діалогу тощо). Основними результатами цього дослідження є висновки та пропозиції щодо: необхідно-сті спрощення системи визнання (реєстрації) профспілок; перегляду критеріїв репрезента-тивності профспілок та їхніх союзів, роботодавців та їхніх об’єднань у такий спосіб, щоб вони відповідали сучасним економічним і соціальним змінам в країні; важливості розробки механізмів співробітництва тристоронніх соціально-економічних рад різних рівнів у засідан-нях колегіальних органів центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також механізмів впровадження / врахування тристоронніх домовленостей і забезпечення Урядом зворотного зв’язку на виконання рекомендацій органів соціального діалогу та доповнення відповідними новими нормами Закону України «Про соціальний діалог». Авторами також запропоновано передбачити у законодавстві про соціальний діалог но-вий правовий засіб соціального діалогу – прийняття соціальних пактів сторонами соціального діалогу насамперед на національному рівні, що дасть змогу провести більш якісно реформи у сфері зайнятості і працевлаштування, оплати праці, охорони праці, які викликають широкий суспільний резонанс.
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1880
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 1.pdfСтаття у Правничому часописі ДонНУ імені Василя Стуса351,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.