Please use this identifier to cite or link to this item: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2358
Title: Адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей.
Authors: Краковська, Анжеліка
Прокопова, Анна
Keywords: коронавірусна хвороба (COVID-19)
адміністративна відповідальність
адміністративне правопорушення
порушення правил щодо карантину людей
бланкетна норма
гуманізація відповідальності
принцип правової визначеності
принцип відповідності стягнення рівню суспільної шкідливості вчинюваного правопорушення
coronavirus disease
administrative responsibility
administrative violation
violation of the rules on quarantine of people
blanket norm
humanization of responsibility
principle of legal certainty
principle of conformity of guilt and punishment
Issue Date: 2022
Publisher: Ужгород: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання
Series/Report no.: Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. 2022.;№ 1 С. 193-198
Abstract: Статтю присвячено дослідженню адміністра- тивної відповідальності, передбаченої за пору- шення правил щодо карантину людей на території України. Висвітлено питання вивчення історично- го становлення адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину в цілому, та карантину людей зокрема. Досліджено зако- нодавчі акти, які регулюють відносини у сфе- рі захисту населення від інфекційних хвороб та охорони здоров’я на території України. Особливу увагу приділено статті 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про ад- міністративні правопорушення. Проаналізовано зміни, яких зазнала дана стаття за змістом та під- відомчістю даної категорії справ про адміністра- тивні правопорушення; статистичні дані та прак- тику розгляду судами справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, передбачених статтею 44-3 КУ- пАП у сучасних умовах. Зроблено висновок, що запровадження статті 44-3 КУпАП містить і пози- тивні, і негативні аспекти. Виявлені недоліки у змісті норми та практиці її застосування, у зв’яз- ку з чим запропоновано вирішити питання щодо: бланкетності частини першої статті 44-3 КУпАП; запровадити в Україні виважені правила каранти- ну у поєднанні із санкціями, які будуть їм відпові- дати; вирішити питання щодо відповідності даної статті принципу правової визначеності та принци- пу відповідності стягнення рівню суспільної шкід- ливості вчинюваного правопорушення, а також щодо гуманізації відповідальності за порушення правил щодо карантину людей; внести відповідні зміни до статті 44-3 КУпАП «Порушення правил щодо карантину людей».
Description: Фахова стаття в електронному науковому фаховому виданні юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Аналітично-порівняльне правознавство
URI: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/2358
Appears in Collections:Бібліографічні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аналітично-порівняльне правознавство.pdfФахова стаття в електронному науковому фаховому виданні юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Аналітично-порівняльне правознавство4,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.